Shpallja e fituesit të ankandit për shitje letre

22/04/2024 | Njoftime publike

Në mbështetje të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik” i ndryshuar, si dhe VKM nr.1719, datë 17.12.2008 “Për miratimin e rregullave të ankandit publik” i ndryshuar, Komisioni Qendror Zgjedhor njofton shpalljen e fituesit të procedurës së hapur të ankandit publik për shitje letër (fletë votimi).

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT

 

Njoftime publikeShpallja e fituesit të ankandit për shitje letre