Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin e punës, Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.

28/05/2024 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26, kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese. Kategoria e pagës II-I.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin e punës, Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin e punës, Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.