Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës në DSZMFM.

28/05/2024 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës IV-1.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës  në DSZMFM.https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/dbnjshm_vend-i-lire-pune_24_05_28_specialist-ne-sektorin-e-Mbikeqyrjes-Financiare-dhe-Monitorimit-te-Fushates.pdf

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës në DSZMFM.