Njoftim per përfundimin pa kandidatë të kualifikuar për procedurën “ Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.

10/06/2024 | Vende të lira pune

Në përmbushje të pikës 1, të nenit 26, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Faza e verifkimit paraprak për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit, mbyllet pa kandidatë të kualifikuar.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim per përfundimin pa kandidatë të kualifikuar për procedurën “ Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.