Njoftim per përfundimin pa kandidatë të procedurës “ Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës në DSZMFM

10/06/2024 | Vende të lira pune

 Në mbështetje të nenit 25, pikës 1, kreut V, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionin specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës, Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim per përfundimin pa kandidatë të procedurës “ Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës në DSZMFM