Njoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore ne DKMZ.

21/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut  III  të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Shef  i Sektorit të Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Enkelejda Çeço

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore ne DKMZ.