Thirrje publike për shprehje interesi si monitorues për zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

11/02/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes këtij njoftimi, bën thirrje publike për shfaqje interesi për të qenë monitorues për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021.

Aplikantët duhet të plotësojnë këto kritere:

  1. Të kenë përfunduar së paku studimet e nivelit 5 të kornizës shqiptare të kualifikimeve (KShK);
  2. Të jenë të padënuar;
  3. Të mos kenë qenë në 2 (dy) vitet e fundit anëtarë të ndonjë partie politike dhe prindërit, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët madhorë të mos jenë anëtarë të ndonjë partie politike.

Aplikantët duhet të dorëzojnë brenda datës 16.2.2021 në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në email-in: [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentat si më poshtë vijon:

  1. Kërkesën për t’u emëruar si monitorues që përmban arsyet e aplikimit, përvojën e aplikantit dhe të dhënat për kontaktin e tij;
  2. Diplomë të nivelit të parë (bachelor) ose certifikatë profesionale që dëshmon nivelin 5 të KShK lëshuar nga një institucion i arsimit të lartë i akredituar;
  3. Të paktën një referencë nga punëdhënës i tij aktual ose i mëparshëm, ose pedagogë të institucioneve të arsimit të lartë;
  4. Kopje të dokumentit të identifikimit;
  5. Vetëdeklarim që nuk eshtë i dënuar; https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/URDHER-PER-MIRATIMIN-E-FORMULAREVE-TE-VETEDEKLARIMIT.pdf
  6. Vetëdeklarim se nuk është dhe nuk ka qenë për 2 (dy) vitet e fundit anëtar i ndonjë partie politike dhe se prindërit, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët madhorë nuk janë anëtarë të një partie politike; https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/URDHER-PER-MIRATIMIN-E-FORMULAREVE-TE-VETEDEKLARIMIT.pdf
  7. Raport mjeko-ligjor.

Pas përfundimit të periudhës së aplikimit, Komision i Posaçëm i ngritur me urdhër të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve realizon, brenda 2 (dy) ditëve, verifikimin e plotësimit të kritereve formale të sipërcituara. Brenda 5 (pesë) ditëve nga miratimit i listës paraprake, Komisioni i Posaçëm kryen procedurën e intervistimit me kandidatët e kualifikuar me qëllim vlerësimin e aftësive komunikuese e qasjes sociale të tyre dhe brenda 2 (dy) ditëve hidhet shorti për caktimin e monitoruesve.

Urdhër nr. 89, datë 05.02.2021 “Për miratimin e formularëve tip të vetëdeklarimit për monitoruesit”.

Njoftime publikeThirrje publike për shprehje interesi si monitorues për zgjedhjet e datës 25 prill 2021.