Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës Shef në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

20/03/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e  testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, shef në sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të procedurës, shpalli fitues për pozicionin e punës shef në sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT kandidatin;

  1. Erdet Këlliçi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës Shef në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.