Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

26/07/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  II  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese, Shef Sektori i Përgatitjes së Akteve në DJDZ, Komisioni i Brenshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

Zj Altea TAHIRAJ

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.