Njoftim publik për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuadër të riçeljes së hetimit administrativ për vendimin nr. 423, datë 05.07.2021, të KSHZ.

07/09/2021 | Njoftime publike

DREJTUAR:   ZJ. GERTA DURAKU

ZJ. DASHURIE HASA, DREJTOR I ZYRËS VENDORE ARSIMORE, KUKËS

Z. AGIM MUSLIA, DREJTOR I SHKOLLËS SË MESME “SHËMRI” KUKËS

PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË

QËNDRESËS QYTETARE

 

Të nderuar,

Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në datën 17 Mars 2021 është raportuar nëpërmjet e-mailit, 1 denoncim nga organizata “Qëndresa Qytetare”, me pretendimin se:

  • në ambientet e shkollës së mesme të bashkuar “Shëmri” Kukës, është bërë prezantimi i kandidates për deputete të Partisë Socialiste, zj. Gerta Duraku, në kundërshtim me nenin 91 të Kodit Zgjedhor dhe nenit 3 të vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator;

Në cilësinë e provës Qëndresa Qytetare ka depozituar një link të rrjetit social “Facebook” në të cilin sipas saj, janë shpërndarë foto nga takimi, objekt i këtij denoncimi.

Linku: http://www.facebook.com/1012875545404246/posts/5487957724562650/

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve nëpërmjet vendimit nr. 423, datë 05.07.2021, vendosi:

  • Përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore, Kukës, për arsye se nuk konstatohen elemente të shkeljeve të dispozitave të nenit 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Më datën 12.07.2021 Organizata “Qëndresa Qytetare”, ka paraqitur ankim kundër këtij vendimi në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), i cili, me vendimin nr. 103, datë 14.07.2021, vendosi:

  • Shfuqizimin e vendimit nr. 423, datë 05.07.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe riçeljen e hetimit administrativ të plotë e të gjithanshëm nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe Kodin e Procedurave Administrative.

Të gjitha vendimet e sipërcituara do të mund t’i gjeni në faqen zyrtare të KQZ-së: www.kqz.gov.al , në rubrikën Akte të KQZ-së.

 Në datën 27.7.2021, “Qëndresa Qytetare” ka paraqitur pranë KQZ-së kërkesën me nr. 6174/1. Prot., datë 28.07.2021 në të cilën ka depozituar si provë shtesë, një relacion përgatitur nga një ekspert i organizatës, lidhur me përputhshmërinë dhe mospërputhshmërinë e imazheve. Gjithashtu në këtë kërkesë, ka kërkuar zgjerimin e objektit të kallëzimit duke pretenduar edhe shkeljen e nenit 172 të Kodit Zgjedhor nga subjekti politik “Partia Socialiste” si dhe shtimin e saj si palë e akuzuar në përputhje me nenin 172 të Kodit Zgjedhor.

Bazuar në sa më sipër, ju bëjmë me dije se, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në respektim të vendimit nr. 103, datë 14.07.2021, të KAS, ka vendosur të zhvillojë ditën e premte, datë 10.09.2021, ora 11:00, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, seancë dëgjimore, ku jeni të ftuar të merrni pjesë për të parashtruar dhe argumentuar pretendimet tuaja.

Bazuar në nenin 47 dhe 87 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, ju keni të drejtën të paraqiteni vetë ose me mbrojtës ligjor për të dhënë shpjegimet tuaja, në adresën Rr. Ibrahim Rugova, nr. 4, Tiranë.

Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, pjesëmmarja do të jetë jo më shumë se 1 përfaqësues për secilën palë në proces.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

 

                                                                                  Sekretari i Përgjithshëm

 Ylli MERKAJ

Njoftime publikeNjoftim publik për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuadër të riçeljes së hetimit administrativ për vendimin nr. 423, datë 05.07.2021, të KSHZ.