Thirrje për aplikim si operator telefonik për zgjedhjet e datës 6 Mars 2022

11/02/2022 | Njoftime publike

Nëse je përdorues i përditshëm i teknologjisë bashkëkohore, si për shembull kompjuter, smartphone, tablet, etj., Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë 20 operatorë telefonik, për suport gjatë zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 06 Mars 2022.

Apliko nëse plotëson kushtet si më poshtë:
1. Gëzon të drejtën për të qenë zgjedhës;
2. Nuk je dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen me dashje të një vepre penale;
3. Ke të paktën arsim të mesëm;
4. Nuk ke qenë anëtar i komisioneve zgjedhore dhe grupeve të numërimit në dy zgjedhjet e fundit;
5. Nuk ke qenë anëtar i strukturave drejtuese të ndonjë partie politike, të paktën tre vitet e fundit;
6. Nuk ke qenë i përfshirë publikisht në veprimtari dhe aktivitete politike dhe elektorale për llogari të një subjekti zgjedhor në 5 vitet e fundit;
7. Të mos ndodhesh në kushtet e konfliktit të interesave;
8. Të kesh njohuri dhe aftësi në përdorimit të pajisjeve të teknologjisë së informacionit si kompjuter, smartphone, etj.;
9. Nuk je ushtarak, punonjës i strukturave të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Ministrisë së Brendshme, i Shërbimit Informativ Shtetëror, Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave dhe shërbimeve të tjera me objekt veprimtarie të ngjashme me sa më sipër.
Detyrat kryesore
  • Suporton administratën zgjedhore gjatë procesit zgjedhor nëpërmjet linjës telefonike kryesisht ose me email / mjete të tjera komunikimi;
  • Adreson problematikën tek sektori/drejtoria përkatëse për t’i dhënë zgjidhje sa më të shpejtë problematikave.

Aftësitë

  • Aftësi të mira komunikimi;
  • Aftësi të forta negocimi;
  • Njohuri të paketës MS Office;
  • Aftësi të mira kompjuterike;
  • I disponueshem për të punuar me turne.

Eksperienca

  • Kanë përparësi personat të cilët kanë punuar në KQZ në të shkuarën dhe kanë njohuri mbi proceset zgjedhore.
Afati i aplikimit: 25 Shkurt 2022
Koha dhe vendet janë të kufizuara!
Plotëso aplikimin online në linkun e mëposhtëm:
Njoftime publikeThirrje për aplikim si operator telefonik për zgjedhjet e datës 6 Mars 2022