Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) bën thirrje publike për hedhjen e shortit online në datën 26.04.2022 në orën 12:00 për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor).