Njoftim për shtyrje të datës të konkurrimit për pozicionin e punës Specialist Jurist në Drejtorinë Juridike dhe të Dokumentacionit Zgjedhor.

29/04/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të neneve 53, 54, pika 2, shkronja “b”, 91, pika 2, 147, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, si dhe vendimit nr. 568, datë 6.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore”, njësia përgjegjëse ju njofton:

Shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës Specialist jurist në Drejtorinë Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor më datë 20.05.2022, ditën e Premte, ora 13:00, për shkak se data e mëparshme e planifikuar konsiston në festë zyrtare dhe është ditë pushimi;

Njoftimin e kandidateve të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e vecanta për pranim në shërbimin civil për këtë pozicion pune.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë, si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për shtyrje të datës të konkurrimit për pozicionin e punës Specialist Jurist në Drejtorinë Juridike dhe të Dokumentacionit Zgjedhor.