Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT.

03/06/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, Kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese. Kategoria e pagës II-b.

Për më shumë klikoni në dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT.