Apliko për vend të lirë pune me kohë jo të plotë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023

Mbështetur në nenin 19, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin nr.75/2022 të Kuvendit “Për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plotë pune, që rekrutohet për realizimin e procesit zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të vitit 2023 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, në përmbushje të detyrimit për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të rekrutojë punonjës me kohë jo të plotë pune.

Njoftim për vende të lira me kohë jo të plotë pune, për punonjësit që rekrutohen për realizimin e procesit zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të vitit 2023.

Pasi të keni marrë informacionin në dokumentin e mësipërm ju mund të Aplikoni këtu  për vendin e punës që dëshironi.

Njësia përgjegjëse

KryesoreApliko për vend të lirë pune me kohë jo të plotë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023