Apliko si monitorues për të monitoruar fushatën zgjedhore për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023

Në mbështetje të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, udhëzimit nr. 3, datë 3.11.2022, “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje dhe rregullat për monitorimin”, si dhe vendimit nr. 210, datë 30.11.2022, “Për caktimin e numrit të monitoruesve për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore, të datës 14.5.2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të caktojë monitorues për 61 Bashki.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim publik për hapjen e aplikimeve për monitorues të fushatës zgjedhore

Pasi të keni marrë informacionin në dokumentin e mësipërm ju mund të Aplikoni këtu  ose mund të dorëzoni dokumentacionin me anë të postës zyrtare apo t’i dorëzoni fizikisht në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë.

KryesoreApliko si monitorues për të monitoruar fushatën zgjedhore për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023