Ftesë për negociatё për transmetimin nga mediat sociale të fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.

15/02/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të VKM-së Nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve ose reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohën e transmetimit, nga organet e administratës shtetërore” dhe Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 220 datë 07.12.2022 “Për miratimin e Programit të Edukimit, Informimit dhe Ndërgjegjësimit të Zgjedhësve, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të realizojë “transmetimin e videove (spote) edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese” për Zgjedhjet Vendore të 14 majit 2023.

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave visive, për transmetimin nga mediat sociale të fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.

 

Njoftime publikeFtesë për negociatё për transmetimin nga mediat sociale të fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.