Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.

15/03/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.