Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 07.06.2023.

06/06/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës: 07.06.2023

Ora 10:45 kërkesa ankimore nr. 81 dhe 86

Ora 11:00 kërkesa ankimore nr. 85

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 81, datë 23.05.2023, depozituar nga Koalicioni Bashkë Fitojmë, me objekt: “Kundershtimin e Vendimit Nr. 536, date 20.05.2023 “Per miratimin e Tabeles Permbledhese te Rezultateve per zgjedhjen e kryetarit te Bashkise dhe per Keshillin e Bashkise, ne Zonen Zgjedhore Bashkia Kamez, per zgjedhjet per Organet e Qeverisjes Vendore te dates 14 maj 2023″ – Ekspertimin kompjuterik te çdo pajisjeje elektronike qe eshte e pajisur me server per ruajtjen e te dhenave elektronike. Kjo te realizohet nga eksperte te huaj te pavarur nga institucionet shteterore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Per kete nevojitet qe pajisjet te ruhen ne kushte te pershtatshme ne gjendjen aktuale me qellim mosnderhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe te mireruajtura nga agjentet atmosferike. – Krahasimin e rezultatit elektronik te zgjedhjeve me rezultatin fizik (fleteve te votimit te gjendura ne kuti), per çdo qender votimi. Per kete kerkohet nje proces sa me transparent dhe gjitheperfshires. – Kgyrjen e kamerave te jashtme dhe te atyre te perdorura brenda qendrave te votimit me qellim evidentimin e te gjithe personave te paautorizuar apo pjese e administratës vendore dhe qendrore ne nivel specialist apo drejtuesi, qe kane qene gjate gjithe kohes neper qendra votimi, evidentimin e mosnenshkrimit te deklaratave perkatese per votuesit qe jane shoqeruar, evidentimin e votimit nga vete Operatoret e PEVN-ve, evidentimin e votimit te komisionereve per llogari te votuesve. – Krahasimin e kodeve te votuesve me listen e votuesve per cdo QV ne Bashkine Kamez, ne lidhje me pajisjen e identifikimit te votuesve (PED). – Rinumerimin dhe Rivleresimin e votave ne te gjitha qendrat e votimit te njesise zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i tabeles permbledhese per zonen zgjedhore Bashkia Kamez duke perfshire ne te rezultatin e dale nga rinumerimi dhe rivleresimi i votave; – Pavlefshmeria e zgjedhjeve te zhvilluara ne zonen zgjedhore Bashkia Kamez; si dhe – Se fundmi, pasi te jene kryer veprimet e mesiperme dhe te keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk eshte vota e qytareve, nga ana Juaj kerkojme: Perseritjen e zgjedhjeve per Kryetar te bashkise si dhe te Keshillit Bashkiak Kamez”.
2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 86, datë 25.05.2023, depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit, me objekt: “Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., bashkia Kamëz. – Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz”.
3. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 85, datë 24.05.2023, depozituar nga Koalicioni Bashkë Fitojmë, me objekt: “Kundërshtimin e vendimit nr. 539, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Permbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në Zonën Zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023”; – Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentët atmosferikë. – Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fleteve të votimit të gjendura në kuti) për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës. – Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qëndrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qënë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë Operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve per llogari të votuesve. – Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Elbasan, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED). – Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit te njësisë zgjedhore, Bashkia Elbasan dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Elbasan duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerēsimi i votave; – Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan; –  Se fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytetarëve.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 07.06.2023.