Miratohet masa e shpërblimit për komisionerët zgjedhore dhe modelet e dokumentacioni të punës së KZAZ-ve.

17/12/2020 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi mbledhje publike, në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

  1. Projektvendim “Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”,
  2. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”,
  3. Projektvendim “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIK për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”,
  4. Projektvendim “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.

Për shkak të kushteve të pandemisë, mbledhja u zhvillua virtualisht dhe morën pjesë edhe përfaqësuesit e partive politike.

LajmeMiratohet masa e shpërblimit për komisionerët zgjedhore dhe modelet e dokumentacioni të punës së KZAZ-ve.