Komisioneri vendosi plotësimin e tre vakancave në këshillat bashkiak të Tiranës, Matit dhe Skraparit.

05/01/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi mbledhje publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të të tij.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

  1. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olsa Ulqinaku”.

Pas verifikimit të formularit të vetëdeklarimit dhe konstatimin se zj. Olsa Ulqinaku nuk është në kushtet e moszgjedhjshmërisë për ushtrimin e funksionit, Komisioneri vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olsa Ylli Ulqinaku.

  1. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj Mynevere Brahimasi”.

Pas verifikimit të formularit të vetëdeklarimit dhe konstatimin se zj. Mynevere Brahimasi nuk është në kushtet e moszgjedhjshmërisë për ushtrimin e funksionit, Komisioneri vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Mynevere Enver Brahimasi.

  1. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Agim Klosi”.

Pas verifikimit të formularit të vetëdeklarimit dhe konstatimin se z. Agim Klosi nuk është në kushtet e moszgjedhjshmërisë për ushtrimin e funksionit, Komisioneri vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Agim Sali Klosi.

LajmeKomisioneri vendosi plotësimin e tre vakancave në këshillat bashkiak të Tiranës, Matit dhe Skraparit.