KAS përfundon shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 03.

16/02/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën Ankimore nr. 03 me objekt: “Ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.46, datë 09.02.2021” me ankues, subjekti z. Erion Veliaj”.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ të ankimit, me shumicë votash, KAS vendosi shfuqizimin e sanksioneve administrative, me gjobë ndaj z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë Tiranë, në shumën 35 000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë për shkelje të nenit 92 pikat 1, 2 e 3, të Kodi Zgjedhor, të ndryshuar dhe në shumën 40 000 (dyzetë mijë) për shkelje të nenit 3, paragrafi 1.3, shkronja “b”, të vendimit nr. 9, datë 24.12.2020.

LajmeKAS përfundon shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 03.