KAS vendosi heqjen sanksioneve administrative për anëtarët dhe sekretarët e 5 KZAZ-ve.

05/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesat ankimore nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 dhe nr. 31 të depozituara në KQZ nga anëtarët e KZAZ-ve nr. 66, nr. 38, nr. 2, nr. 20 dhe nr. 21 me objekt “Kundërshtimin e vendimeve nr. 306, nr. 318, nr. 313, nr. 307 dhe nr. 308, datë 26.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e kërkesës dhe heqjen e sanksionit administrativ ndaj anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-së nr. 66, nr. 38, nr. 2, nr. 20 dhe nr. 21.

LajmeKAS vendosi heqjen sanksioneve administrative për anëtarët dhe sekretarët e 5 KZAZ-ve.