Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – KAS vendos sanksione administrative

13/11/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën nr. 35, datë 02.11.2023, me objekt, “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ në zbatim të vendimit nr. 812, datë 20.10.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj zj. Zerina Bruci, person përgjegjës për Ministrinë e Kulturës, në vlerën 3 000 (tre mijë) lekë”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS rrëzoi kërkesën e Komisionerit dhe pranoi pjesërisht kërkesat e palës së interesuar Organizata “Drejtësia Sociale”.

Me shumicë votash, KAS vendosi sanksion administrativ:

  • Gjobë në masën 155 000 (njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë ndaj z. Erion Veliaj
  • Gjobë në masën 2 500 (dymijë e pesëqind) lekë ndaj zj. Elva Margariti;
  • Gjobë në masën 2 500 (dymijë e pesëqind) lekë ndaj zj. Abigeila Vushtina.
LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – KAS vendos sanksione administrative