Deklaratë për mediat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi.

28/01/2021 | Lajme

  • Kontrolli i listës/Dokumnetet e Identifikimit

Dëshiroj ta nis këtë komunikim publik me apelin drejtuar qytetarëve për të verifikuar emrin e tyre në listën e zgjedhësve, për të kontrolluar qendrën e tyre të votimit dhe për rinovuar dokumentet e identifikimit.

Ju bëj thirrje qytetarëve që të mos e lënë për në momentin e fundit por të kontrollojnë emrin dhe qendrën e tyre të votimit, duke vizituar faqen zyrtare të KQZ dhe të Ministrisë së Brendshme. Një tjetër mënyrë për të verifikuar emrin në listën e zgjedhësve dhe qendrën e tyre të votimit është edhe shkarkimi në telefonat e tyre mobile aplikacionin KQZ.

Ftoj të gjithë qytetarëve të cilët u ka mbaruar apo ju mbaron vlerfshëmria e dokumentit të tyre të identifikimit, t’i drejtohen zyrave të kompanisë “Aleat” dhe të bëjnë rinovimin e tyre.

Dita e votimit po afron dhe ushtrimi i të drejtës së votës mund të bëhet vetëm nëse në 25 prill dokumenti i identifikimit është i vlefshëm.

  • Dekriminalizimi

Zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021 do të jenë një test se si eficenca dhe efikasiteti i përpunimit të dhënave, do të shërbejë për denoncimin në kohë të fakteve të pa raportuara nga ana e kandidatëve për deputet të subjekteve që do të garojnë në zgjedhje.

Ndaj, dëshiroj dhe shpresoj që subjektet zgjedhore që do të garojnë në zgjedhje të filtrojnë kandidatët e tyre, por mbi të gjitha që publiku apo palët e ineteresuara do të angazhohen aktivisht në sinjalizimin e fakteve të padeklaruara nga kandidatët.

Garantoj se KQZ e ka angazhim të parë procesin e verifikimit të të gjithë kandidatëve për deputet në mënyrë që të ndalojë individët me të kaluar në shkelje të ligjit penal, të kërkojnë përfaqësimin e qytetarëve në Kuvendin e Shqipërisë.

  •  Vota e diasporës  

Kemi gati draftin i cili i hap rrugë procesit të rregjistrimit të votuesve me banim të përhershëm jashtë territorit të RSH në listën e atyre që dëshirojnë të votojnë atje ku ata banojnë.  Jemi në fazën e konsultimit të këtij akti me partitë politike, si dhe me përfaqsues të diasporës, po edhe të faktorë të tjerë të interesuar dhe të angazhuar në këtë proces. Synojmë që javën tjetër akti të kaloj për miratim nga Rregullatori.

  •  Aktivitetet e ndaluara

Përmes këtij komunikimi dua të ndalem edhe tek një nga temat me interes publik sikurse është raportimi i aktiviteteve nga institucionet publike.

Kodi Zgjedhor kërkon respektim të standardit të zgjedhjeve dhe neutralitetit të administratës publike 4 muaj para datës së zgjedhjeve deri në datën e zgjedhjeve. Kërkon përdorim të drejtë të burimeve shtetërore e publike, dhe mos vënien e tyre në shërbim të subjekteve zgjedhore apo kandidatëve, për të garantuar kështu trajtim të barabartë të të gjithë garuesve në zgjedhje.

Vendimi nr. 9 i KQZ-së i dalë në zbatim të KZ, pëcakton detyrimin për transparencë, vetëpërmbajtje dhe kufizim për administratën publike, me qëllim që ata të ushtrojnë funksionet e vetë publike me neutralitet ndaj garës zgjedhore.

Ky vendim përcakton një listë me veprimtari publike të ndaluara për tu promovuar dhe me veprimtari të ndaluara për tu zhvilluar.

Veprimtari të ndaluara për t’u promovuar janë veprimtaritë publike për të cilat janë vënë rishtazi apo posaçërisht në dispozicion, apo janë transferuar fonde publike, jo sipas planit buxhetor të miratuar, në periudhën 4 (katër) mujore para datës së zgjedhjeve dhe që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e projekteve të përcaktuara në vendimin nr. 9/2020 të KQZ-së për të cilat institucionet janë të detyruara të raportojnë në ndërfaqen e KQZ-së.

Veprimtari të ndaluara për t’u promovuar janë gjithashtu shpërndarja në veprimtari publike të lejeve të legalizimeve, të akteve për regjistrimin e tokës bujqësore, çertifikatave të pronësise, dhe cfarëdolloj titulli pronësie sipas legjislacionit për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë, si dhe të regjistrimeve të titujve të pronësisë sipas ligjit nr.111/2018, “Për kadastrën” në periudhën 4 (katër) mujore para datës së zgjedhjeve.

Veprimtari të ndaluara për t’u zhvilluar janë ato veprimtari të cilat nuk duhet të kryhen nga institucionet publike sipas kritereve dhe periudhës kohore të përcaktuara në këtë vendim. Në këtë rast kemi dy tipologji, veprimtari administrative që nuk duhet të zhvillohen nga administrata për vënien në dispozicion të burimeve shtetërore 4 muaj para datës së zgjedhjeve, dhe veprimtari operacionale të administratës që mund të përdoren nga subjektet zgjedhore gjatë fushatës për të detyruar nëpunësit të marrin pjesë në veprimtari politike.

Gjej rastin të falenderoj institucionet të cilat tregojnë përgjegjshmëri të lartë për përmbushjen e detyrimeve të legjislacionit zgjedhor. Por më duhet të theksoj se KQZ nuk mund të trajtojë kërkesat e shumta në adresë të tij për interpretime rast pas rasti të situatave të shumëllojshme që paraqesin institucionet. Institucionet duhet të raportojnë në ndërfaqen e dedikuar “Veprimtari të ndaluara” dhe përmes kësaj ndërfaqeje, KQZ moniroton veprimtaritë e institucioneve.

Ftoj të gjitha institucionet të vijojnë të ushtrojnë të qetë detyrat e tyre shtetërore sipas fushave të përgjegjësisë, dokumenteve strategjikë e akteve ligjore përkatëse, duke respektuar detyrimet e vendimit nr.9, date 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, i cili kërkon shprehimisht një vigjilencë të shtuar nga ana e tyre për mos vënien në dispozicion të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme që janë në pronësi apo administrim të tyre, për qëllime zgjedhore.

Ndërkohë, KQZ po ndjek çdo kallëzim të bërë në ndërfaqen e veprimtarive të ndaluara dhe po i trajton ato në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

Bashkëbisedimi i plotë.

LajmeDeklaratë për mediat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi.