Zgjedhjet vendore 2023 – KAS pranon kërkesën ankimore të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit në bashkinë Devoll 

06/04/2023 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesësn ankimore nr. 45, me ankues Partia ”Aleanca Progresiste LZHK” dhe objekt “Kundërshtim i vendimit të KZAZ nr. 53, Prrenjas, nr. 20, datë 30.03.2023, për mosregjistrimin e listës së kandidatëve të LZHK për bashkinë Prrenjas”

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 20, datë 30.03.2023 të KZAZ-së nr. 53, Prrenjas.   

Sot, KAS shqyrtoi edhe kërkesën ankimore nr. 46, datë 04.04.2023, me ankues z. Çlirim Hoxha dhe objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 19, datë 29.03.2023 ora 10:00, të KZAZ nr. 72, Devoll për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar të qeverisjes vendore Çlirim Hoxha, bashkëngjitur me letrën shoqëruese nr. 44 prot., datë 03.04.2023”.  

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi të pranojë kërkesën ankimore nr. 46 dhe të detyrimin e KZAZ-së nr. 72, që të regjistrojë dhe të dokumentojë regjistrimin në përputhje me ligjin, si dhe t’ja paraqesë KQZ-së.  

KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 47, datë 05.04.2023, KAS me ankues z. Vebi Hana, kandidat për Kryetar Bashkie Prrenjas, propozuar nga “Partia Uniteti Kombëtar” me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KZAZ nr. 53, Prrenjas 2. Ndryshmimin e vendimit duke vendosur regjistrimin e z. Vebi Hana”. 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës.   

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – KAS pranon kërkesën ankimore të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit në bashkinë Devoll