KSHZ Celibashi zhvilloi takim të zgjeruar me organizatat e shoqërisë civile të angazhuara me procesin zgjedhor të 14 Maj 2023

26/04/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi u takua me përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare që operojnë në fushën e zgjedhjeve, OSBE/ODIHR, Instituti Demokratik Amerikan (NDI), IDEA International, Westminster Foundation for Democracy, Koalicionin për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, Shoqata për Kulturë Demokratike, Qendra “Qëndresa Qytetare”, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, etj. 

Qëllimi i takimit ishte bashkëbisedimi mbi ecurinë e përgatitjes së procesit të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023 dhe problematikat e hasura.  

Komisioneri vlerësoi angazhimin proaktiv të shoqërisë civile dhe qasjen ndaj aspekteve të ndryshme të procesit zgjedhor. Ai theksoi se ky angazhim ndikon në përmirësimin e e vazhdueshëm të punës së KQZ-së dhe ndikon në sensibilizimin e shoqërisë mbi ccështje të rëndësishme të procesit.  

Përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehën vlerësim për bashkëpunimin e ngushtë që KQZ ka treguar dhe për konsultimet e pandërprera për projekt-aktet, projektet që KQZ po implementon, si edhe marrjen në konsideratë të sugjerimeve të ofruara nga shoqëria civile. 

Në takim u shkëmbyen ide për hapat që mund të ndiqen në vijimësi për mirëfunksionimin e administratës zgjedhore dhe miradministrimin e procesit zgjedhor, si edhe u morën shënim nga ana e KQZ-së të gjitha rekomandimeve të përfaqësuesve të organizatave të angazhuara në transparencën e procesit zgjedhor. 

LajmeKSHZ Celibashi zhvilloi takim të zgjeruar me organizatat e shoqërisë civile të angazhuara me procesin zgjedhor të 14 Maj 2023