KAS shqyrton kërkesat ankimore për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë dhe zgjedhjet për Kryetarin e Këshillin e Bashkisë Kamëz

31/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore me nr. 79, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor “Partia Socialdemokrate e Shqipërisë” me objekt “Kundërshtimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 541, datë 20.02.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës si të pabazuara në prova.

KAS shqyrtoi edhe kërkesën ankimore me nr. 80, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 531, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkia Rrogozhinë dhe Miratimi i Tabelës së re Përmbledhëse pas Rinumërimit dhe Rivlerësimit të votave në të gjithë qendrat e votimit të zonës zgjedhore, Bashkia Rrogozhinë”.

Me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së palës ankuese për rivlerësimin dhe rinumërimin e votave në të gjitha qendrat e votimit.

Në zbatim të nenit 136, pika 3 e Kodit zgjedhor për nevojat e shqyrtimit administrative të kërkesës ankimore nr. 80, anëtarët e KAS, z. Elvis Çefa dhe z. Ledio Braho i kërkuan KQZ-së paraqitjen në cilësinë e provës të të gjitha kutive të qendrave të votimit për zgjedhjet për kryetar bashkie për KZAZ nr. 43, Bashkia Rrogozhinë dhe vlerësimin e të gjithë fletëve të votimit. Për këtë arsye seanca për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 80 u pezullua deri ditën e Hënë, datë 05.06.2023 në orën 13:00.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi bashkërisht kërkesën ankimore me nr. 81, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 536, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonen zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentet atmosferike. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti), për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës; Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qendrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë  shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Kamëz, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED); Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i Tabelës Përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Kamëz, duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumerimi dhe rivlerësimi i votave; Pavlefshmëri të zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Kamez; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve, nga ana Juaj kërkojmë: Përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë si dhe të Këshillit të Bashkisë Kamëz” dhe nr. 86, datë 25.05.2023, depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., Bashkia Kamëz; Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz”.

Me shumicë votash, KAS vendosi t’i japë koalicionit “Bashkë Fitojmë” afat deri ditën e Enjte, datë 01.06.2023 në orën 17:00 për depozitimin e provave të relatuara në seancë. Sa i përket kërkesës ankimore nr. 86, të Partisë Lëvizja e Legalitetit, KAS vendosi që materialet për dy QV-të nr. 1575/00, nr. 1597/02 për bashkinë Kamëz të vihen në dispozicion të KAS për të bërë rivlerësimin e  tyre.

LajmeKAS shqyrton kërkesat ankimore për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë dhe zgjedhjet për Kryetarin e Këshillin e Bashkisë Kamëz